ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚAΛΥΨΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
Tεύχος Β' KYA 2654 18/06/2021


Άρθρο 5
Υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης καταλυμάτων

1. Οι φορείς διαχείρισης των καταλυμάτων, εντός των οποίων λειτουργούν κολυμβητικές δεξαμενές ή η υπεύθυνη επιχείρηση για τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής, όταν αυτή δεν συμπίπτει με τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος, υποχρεούνται, όπως:

 α) Προσλαμβάνουν το αναγκαίο προσωπικό σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις εκ του οποίου έναν τουλάχιστον απόφοιτο Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, εφοδιασμένο με βεβαίωση, σε ισχύ, επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 3 της παρούσας ή άδεια ναυαγοσώστη από λιμενική Αρχή.

β) Διαθέτουν φαρμακείο σε προσβάσιμη θέση (χρονική και χωρική), σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου 7, εξαιρούνται της υποχρέωσης καταλύματα δυναμικότητας έως και 20 κλινών.

γ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής με τον ακόλουθο εξοπλισμό:

γα) Σωστικό σωλήνα - rescuetube, κατασκευασμένο από αφρώδη πολυουρεθάνη κλειστού κυττάρου με μήκος τουλάχιστον 120 εκατοστών.

γβ) Φορητό φαρμακείο, σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου 8.

γγ) Σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης.

γδ) Φορητό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών. Εξαιρούνται της υποχρέωσης καταλύματα δυναμικότητας έως και 50 κλινών.

γε) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ  - LIFEGUARD.

γστ) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής, η ένδειξη LIFEGUARD.

γζ) Γυαλιά ηλίου.

γη) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 40 x 80 εκ., με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST ΑΙD, μπλε απόχρωσης, μόνο σε περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτων τα οποία διαθέτουν πάνω από δυο (2) κολυμβητικές δεξαμενές.

γθ) Ισοθερμική κουβέρτα.

γι) Καταδυτικό μαχαίρι

για) Μάσκα βυθού.

γιβ) Βατραχοπέδιλα.

γιγ) 8-Σημαία ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 40 x 80 εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.

γιδ) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFEGUARD, λευκής απόχρωσης.

γιε) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας), μόνο σε περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτων στα οποία διαθέτουν πάνω από δυο (2) κολυμβητικές δεξαμενές.

γιστ) Αδιάβροχος φακός

2. Τα φάρμακα ή ο ειδικός ιατρικός εξοπλισμός που συμπεριλαμβάνεται στα ως άνω φαρμακεία, διατίθενται προς χρήση κατόπιν συναίνεσης του κολυμβητή/ ασθενή (ή συγγενικού του προσώπου) ή χορηγούνται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

3. Για τα τουριστικά καταλύματα με περισσότερες από πενήντα (50) κλίνες και με βάθος μίας τουλάχιστον κολυμβητικής δεξαμενής μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο, ο ναυαγοσώστης κολυμβητικής δεξαμενής, οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, να βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήμενος επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός στον χώρο ευθύνης του και να μην εκτελεί άλλη υπηρεσία.

4. Για τα τουριστικά καταλύματα με λιγότερες από πενήντα (50) κλίνες ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από 1,5 μέτρο, ο ναυαγοσώστης κολυμβητικής δεξαμενής οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, να βρίσκεται σε ετοιμότητα εντός του τουριστικού καταλύματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

5. Δεν απαιτείται ο ορισμός ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού, στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής ή συστήματος υδρομάλαξης, τα οποία εξυπηρετούν ενοίκους - πελάτες ενός δωματίου ή διαμερίσματος κύριου ή μη κύριου καταλύματος - δεν αφορά δεξαμενές ή συστήματα υδρομάλαξης που βρίσκονται εντός κοινόχρηστων χώρων.

Στην περίπτωση αυτή, το τουριστικό κατάλυμα αναρτά σε εμφανές σημείο πλησίον εκάστης κολυμβητικής δεξαμενής κείμενο που ενημερώνει τον πελάτη για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την κολύμβηση, σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές και προσαρτά τους ανωτέρω κανόνες αναλυτικά στα ιδιωτικά συμφωνητικά που καταρτίζει με τους πελάτες του.

 

Άρθρο 6

Κυρώσεις

1. Για παράβαση των διατάξεων της παρούσας, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες, επιβάλλονται στον φορέα διαχείρισης του τουριστικού καταλύματος ή στην υπεύθυνη επιχείρηση για τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής, όταν αυτή δεν συμπίπτει με τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος, οι κάτωθι κυρώσεις: α) επίπληξη, β) χρηματική κύρωση ύψους από 300 έως 2.000 ευρώ.

2. Σε περίπτωση υποτροπής στην ίδια παράβαση εντός ενός (1) έτους, η χρηματική κύρωση διπλασιάζεται.

3. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, βεβαιώνονται στην αρμόδια κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Προ της επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης, ο υπόχρεος της παράβασης καλείται με απόδειξη να δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρινίσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999. Κατά των πράξεων επιβολής των διοικητικών κυρώσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών της περ. δ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187).

 

Άρθρο 7
Περιεχόμενο φαρμακείου ξενοδοχείου
 Α. ΦΑΡΜΑΚΑ                                           ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)
 • Αντισταμινικά χάπια Χ 1 τεμ.
 • Σκεύασμα Γλυκόζης για την Αντιμετώπιση της Υπογλυκαιμίας Χ 1 τεμ.
 • Παρακεταμόλη σε χάπια 500mg Χ 1 τεμ.
 • Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen ενηλίκων Χ 1 τεμ.
 • Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen παίδων Χ 1 τεμ.
 • Αντιισταμινική αλοιφή Χ 1 τεμ.
 • Αλοιφή Αργυρούχου σουλφαδιαζίνης, ή άλλο σκεύασμα υδρογέλης κατά εγκαυμάτων Χ 2 τεμ.
 • Φυσιολογικός ορός 0.9% NaCl σε φιαλίδια των 10ml για οφθαλμική έκπλυση Χ 1 τεμ.
 • Εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά σκευάσματα Χ 2 τεμ.
 • Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen Χ 1 τεμ.

Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 • Αυτοκόλλητα Ράμματα Επιδερμικά 3mm x 75mm σε Αποστειρωμένη Συσκευασία X 20 τεμ.
 • Βαμβάκι Ιατρικής Χρήσης Πεπιεσμένο Ρολό Χ 1 τεμ.
 • Επίδεσμος Αιμοστατικός Reliance με Επίθεμα Χ 2 τεμ.
 • Παγοκύστη - Θερμοκύστη Πoλλαπλών Χρήσεων Χ 2 τεμ.
 • Ψυκτικό Σπρέι 400 ml Χ 1 τεμ.
 • Αλκοολούχο διάλυμα αντισηψίας δέρματος Φιαλίδιο 50ml κατ’ ελάχιστον Χ 1 τεμ.
 • Σύριγγες, με βελόνη, αποστειρωμένες, σε μονή συσκευασία, 5ml Χ 5 τεμ.
 • Μάσκα χορήγησης Οξυγόνου Χ 3 τεμ.
 • Αερονάρθηκες άνω και κάτω άκρων 1 τεμάχιο για κάθε είδος
 • Αυχενικός κηδεμόνας σκληρός, ρυθμιζόμενος σε μέγεθος, πολλαπλών χρήσεων Χ 1 τεμ.
 • Επίθεμα θωρακικού τραύματος Χ 1 τεμ.
 • Ιμάντας Ίσχαιμης Περίδεσης Χ 1 τεμ.
 • Αυχενικός κηδεμόνας ρυθμιζόμενος σε μέγεθος, πολλαπλών χρήσεων Χ 1 τεμ.

Γ. ΟΡΓΑΝΑ

 • Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook Χ 1
 • Φιάλη Οξυγόνου Φορητή, πολλαπλών χρήσεων, με ρυθμιστή και μειωτήρα πίεσης και ροόμετρο, κατ’ ελάχιστον 1 λίτρου και κατ’ ελάχιστης μέγιστης πίεσης 200bar Χ 1 τεμ.
 • Παλμικό Οξύμετρο με εύρος μέτρησης κατ’ ελάχιστον από 70% έως 99% SatO2 Χ 1 τεμ.

 

Άρθρο 8
Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου υπεύθυνου ασφαλείας - ναυαγοσώστη

Α. ΦΑΡΜΑΚΑ                                           ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

 • Οξυζενέ50 cc Χ 1 τεμ.
 • Διάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10%Φιαλίδιο 30ml κατ’ ελάχιστον Χ 1 τεμ.

Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 • Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο Παιδιατρικό Χ 1 τεμ.
 • Γάζες αποστειρωμένες 10cm x 10cm - 12PLY/36cm x 40cm, σε ξεχωριστή συσκευασία η καθεμιά Χ 20 τεμ.
 • Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 10cm Χ 2 τεμ.
 • Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 5cm Χ 2 τεμ.
 • Λευκοπλάστ υφασμάτινο, λευκό, πλάτους τουλάχιστον 3cm Χ 1 τεμ.
 • Γάντια latex ή βινυλίουνιτριλίου (όχι μαύρου χρώματος) Χ 10 ζευγάρια
 • Αυτοκόλλητες γάζες τύπου Hansaplast, διαστάσεων κατ’ ελάχιστον 2x2 cm Χ 10 τεμ.
 • Μάσκα χορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ, τύπου pocketmask Χ 1 τεμ.
 • Ψαλίδι υφασμάτων, τύπου Lister Χ 1 τεμ.
 • Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel, διαφόρων μεγεθών Σετ 6 τεμαχίων διαφορετικού μεγέθους
 • Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα Χ 2 τεμ.

Γ. ΟΡΓΑΝΑ

 • Ασκός χορηγήσεως εμφυσήσεων τύπου AMBU, ενηλίκων, πολλαπλών χρήσεων Χ 1 τεμ.


You are here Νομοθεσια Νομοθεσία Κολυμβητικών Δεξαμενών

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τζαβέλα 80 & Πινδάρου
Καστέλα, Πειραιάς
Τ.Κ. 18533
Τηλ.: 210-4131919
Fax: 210 41 32 208
Email: info@lifeguardtraining.gr
Website: www.lifeguardtraining.gr

SOCIAL MEDIA

facebook icontextodrinkweb20facek
twitter icontextodrinkweb20twit
youtube icontextodrinkweb20yout