ΝομοθεσΙα ΝαυαγοσωστικΗς κΑλυψης ακτΩν

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 23/Φ.Ε.Κ. 18Α/07-02-2000

 • Άρθρο 1 : Ορισμοί

 • Άρθρο 5 : Άδειες Ναυαγοσωστών

 • Άρθρο 7 : Υποχρεώσεις Εκμεταλλευόμενων Λουτρικές Εγκαταστάσεις

 • Άρθρο 8 : Βάθρο Ναυαγοσώστη

 • Άρθρο 9 : Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη

 • Άρθρο 13 : Παράλειψη βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα

 • Άρθρο 14 : Κυρώσεις

 • Άρθρο 15 : Επισυναπτόμενα Παραρτήματα

 • Παράρτημα Β : Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη

Αρθρο 1
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

1. ΛΟΥΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΑΣΗ:

 1. Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα στον οποίο εισέρχονται με την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίμου) άτομα για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή.

 2. Με την επιφύλαξη της ισχύος των αναφερόμενων στην επόμενη υποπαράγραφο ως λουτρική εγκατάσταση νοείται και ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα ο οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις(Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κ.λπ.) για χρήση εκμισθωμένων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης, από το ήλιο, των λουομένων ανεξάρτητα αν τα άτομα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο.

 3. Δεν θεωρείται λουτρική εγκατάσταση ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας, ή ζώνης λιμένα για το οποίο (χώρο) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης υποπαραγράφου αλλά δεν είναι πολυσύχναστος.

Για το χαρακτηρισμό των χώρων ως πολυσύχναστων ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής συγκροτεί κατά το πρώτο δίμηνο κάθε χρόνου Επιτροπή αποτελούμενη από:

 1. τον ίδιο, ως πρόεδρο. Προκειμένου περί Κεντρικού Λιμεναρχείου ή Λιμεναρχείου αντί του Προϊσταμένου μπορεί να ορίζεται από τον ίδιο για να συμμετέχει στην Επιτροπή, ως πρόεδρος, άλλος Αξιωματικός Λ.Σ.

 2. έναν (1) εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος εκλέγεται μεζί με τον αναπληρωτή του, μεταξύ των μελών του, από το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο και

 3. έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) ή του Λιμενικού Οργανισμού ή του Λιμενικού Ταμείου, κατά περίπτωση, που ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τους Οργανισμούς αυτούς.

Η εν λόγο επιτροπή αποφαίνεται σχετικά, λαμβάνοντας ενδεικτικά υπόψη τη μέση ημερήσια προσέλευση πεντακοσίων (500) λουομένων κατά τις περιόδους αιχμής για μήκος ακτογραμμής ενός (1) χιλιομέτρου, τυχόν επισυμβάντα κατά το παρελθόν ατυχήματα κ.λπ. Οι επιτροπές αυτές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε χρόνου.

2. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ:

Ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένος με άδεια της Λιμενικής Αρχής σε ισχύ, ο οποίος εκτελεί κατ' επάγγελμα την υπηρεσία που προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος.

3. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Η σχολή που είναι εφοδιασμένη με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε ισχύ από την οικεία Λιμενική Αρχή και έχει σαν κύριο και αποκλειστικό σκοπό τη διδασκαλία (θεωρητική- πρακτική) όσων επιθυμούν να λάβουν άδεια ναυαγοσώστη.

4. ΥΕΝ: το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

5. ΔΟΥ: η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Άρθρο 5
Άδειες Ναυαγοσωστών

1. Οι απόφοιτοι των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης δύνανται να εργαστούν ως ναυαγοσώστεςαφού προηγουμένως εφοδιαστούν με άδεια ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή.

2. Η άδεια ναυαγοσώστη χωρηγείται σε όσους:

 • Υποβάλλουν στη Λιμενική Αρχή το πιστοποιητικό σπουδών της παραγράφου5 του άρθρου 3 καθώς και τα δικαιολογητικά των υποπαραγράφων 1α, 1β, 1ε,1στ, 1θ του άρθρου 2 και τρεις(3) φωτογραφίες.

 • Κριθούν από την επιτροπή του άρθρου 6 ως επιτυχόντες στις θεωρητικές εξετάσεις στα ακόλουθα αντικείμενα:

  1. περιεχόμενο του παρόντος Διατάγματος

  2. εφόδια λουτρικής εγκατάστασης και ναυαγοσώστη

  3. χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και γενικά διαφόρων σωστικών μέσων.

  4. τρόποι προσέγγισης θύματος

  5. λαβές αποφυγής

  6. τρόποι έλξης (ρυμούλκησης) κινδυνεύοντος

  7. απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού

  8. αντίδραση σε περίπτωση πανικού του κινδυνεύοντος

  9. έρευνα βυθού, εκτίμηση ρευμάτων και ανέμων

  10. επικίνδυνα ψάρια

  11. βασικές γνώσεις μετεωρολογίας

  12. τρόποι διάσωσης θύματος και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με ειδικές ανάγκες

  13. σύνταξη αναφοράς συμβάντος

  14. εξέταση θύματος (σφυγμός αναπνοή)

  15. φυσιολογία πνιγμού

  16. υποθερμία, κράμπα, εξάντληση κολυμβητή - εγκαύματα από το ήλιο

  17. χρησιμοποίηση φαρμακευτικού υλικού

  18. επίδεση τραυμάτων - χρησιμοποίηση επιδεσμικού υλικού

  19. συμπτώματα ηλίαση και αντιμετώπιση αυτής

  20. ορολογία αντικειμένου στην αγγλική γλώσσα.

 • Κριθούν από την επιτροπή του άρθρου 6 ως ικανοί, εφόσον επιτύχουν τις εξής ελάχιστες αθλητικές επιδόσεις χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή.

  1. κολύμβηση εκατό (100) μ. Ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο και πλάγιο

  2. κολύμβηση εκατό (100) μ. Με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος σε χρόνο μικρότερο των δύο πρώτων λεπτών (2΄)

  3. κολύμβηση τετρακοσίων (400) μ. Σε χρόνο μικρότερο των δέκα πρώτων λεπτών (10΄)

  4. ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων από βάθος έξι (6) μ.

  5. υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μ.

  6. έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50)μέτρων

  7. κωπηλασία

 • Έχουν εφοδιαστεί με άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους ή θαλάσσιου μοτοποδηλάτου

3. Οι εξετάσεις διενεργούνται από κοινού για όλους τους υποψηφίους. Η θεωρητική εξέταση γίνεται προφορικά στην ελληνική γλώσσα σε αίθουσα που έχει προκαθοριστεί κατά ορισμένες ημερομηνίες και ώρες χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις. Η αθλητική δοκιμασία διενεργείται σε τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα)ή θαλάσσιο χώρο που έχουν προκαθοριστεί κατά ορισμένες ημερομηνίες και ώρες.

5. Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν στο αντικείμενο έστω και μίας από τις θεματικές ενότητες (1 έως και 13, 14 έως και 19 και 20)της υποπαραγράφου2β του παρόντος άρθρου, ή έστω και σε μία αθλητική δοκιμασία της υποπαραγράφου2γ αυτού, θεωρούνται αποτυχόντες και επανεξετάζονται εξ΄αρχής. Οι αποτυχόντες υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση για επανεξέταση αν δεν παρέλθει δίμηνο από την ημερομηνίς της αποτυχίας τους στη θεωρητική εξέταση ή την αθλητική δοκιμασία ανάλογα.

6. Τον τελικό βαθμό επιτυχίας του υποψηφίου σε κάθε μάθημα αποτελεί ο μέσος όρος κάθε μέλους της επιτροπής (και του Προέδρου)

7. Μετά το πέρας των εξετάσεων ο Πρόεδρος της επιτροπής συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής με την ένδειξη "ΕΠΕΤΥΧΕ" ή "ΑΠΕΤΥΧΕ".

8. Άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται επίσης, χωρίς εξετάσεις, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοιχτού χώρου ή πτυχιούχους ισότιμων αλλοδαπών σχολών με την υποβολή στη Λιμενική Αρχή ακριβούς αντιγράφου του τίτλου σπουδών τους, των δικαιολογητικών των υποπαραγράφων 1α, 1β, 1ε,1στ και 1θ του άρθρου 2 του παρόντος και τριών (3)φωτογραφιών.

9. Οι άδειες αυτές είναι τετραετούς διάρκειας και ανανεώνονται ανά τετραετία εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος τους, εξαμήνου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υποβολή των δικαιολογητικών των υποπαραγράφων1ε και 1θ του άρθρου 2 του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εξέλιπε κανείς από τους αναφερόμενους στο Διάταγμα αυτό λόγους. Η προϋπόθεση αυτή αποδεικνύεται με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86εκ μέρους του αιτούντος.

10. Επιγενόμενη στέρηση των προϋποθέσεων έκδοσης των αδειών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος τους.

11. Η Λιμενική Αρχή έχει δικαίωμα, κατά τη διαδικασία της ανανέωσης των αδειών, να ζητήσει την υποβολή, εκ μέρους του ενδιαφερόμενου - αιτούντος την υποβολή και οποιαδήποτε άλλου δικαιολογητικού από τα προβλεπόμενα στο παρόν Διάταγμα αυτό ήθελε κρίνει σκόπιμο.

12. Δικαίωμα απασχόλησης ως ναυαγοσώστη έχουν όσοι διαθέτουν την ανωτέρω άδεια σε ισχύ και είναι ηλικίας από δεκαοκτώ (18) μέχρι και σαράντα πέντε (45) ετών και έχουν το πιστοποιητικό υγείας της υποπαραγράφου 1θ του άρθρου2 σε ισχύ

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις Εκμεταλλευόμενων Λουτρικές Εγκαταστάσεις

Οι εκμεταλλευόμενοι τις λουτρικές εγκαταστάσεις. Όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος (Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κ.λπ.) υποχρεούνται όπως:

 • Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και από ώρας 10:30- 17:30προσλαμβάνουν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου.

 • Κατασκευάζουν βάθρο (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη κατά το ειδικότερο στο επόμενο άρθρο οριζόμενα.

 • Εφοδιάζουν κάθε πύργο με τον ακόλουθο εξοπλισμό:

  1. μηχανοκίνητο μικρό σκάφος χρώματος, εξωτερικά, πορτοκαλί εφοδιασμένο με φορητό πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια και σφυρίχτρα. Ο εξοπλισμός του μικρού σκάφους είναι εγκεκριμένου, από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ,τύπου, βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος για όσα εφόδια προβλέπεται. Στο μέσον των πλευρών της λέσβου, δεξιά και αριστερά είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ και κατέρωθεν αυτής η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλέ απόχρωσης. Η έλικα της λέμβου είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.

  2. αδιάβροχο φακό

  3. κιάλια

  4. ναυαγοσωστικό σωσίβιο, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτημα "Γ"

  5. σανίδα διάσωσης, ο τύπος της οποίας απεικονίζεται στο Παράρτημα "Δ".

  6. σωστικό σωλήνα, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτημα "Ε" (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός).

  7. φορητό φαρμακείο, το περιεχόμενο του οποίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα "Β"

  8. πτυσσόμενο φορείο εγκεκριμένου τύπου, από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ

  9. δύο σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον 50 μέτρων

  10. ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί

  11. καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFEGUARD

  12. γυαλιά ηλίου

  13. πινακίδα χρώματος πορτοκαλί με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, μπλέ απόχρωσης

  14. κουβέρτες

  15. καταδυτικό μαχαίρι

  16. μάσκα βυθού

  17. βατραχοπέδιλα

  18. σημαία Ναυαγοσώστη χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων 40 x 80 εκ. Με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν την ένδειξη LIFEGUARD, μπλέ απόχρωσης

  19. σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν την ένδειξη NO LIFEGUARD, λευκής απόχρωσης

  20. κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός του οποίου δημοσιοποιείται με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.

  21. Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα)

  22. Κοινή σφυρίχτρα

 • Τοποθετούν σε εμφανή σημεία πρόσβασης στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις ο΄ποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις και οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής.

Άρθρο 8
Βάθρο Ναυαγοσώστη

1. Η κατασκευή του βάθρου δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά κατά τρόπο ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει απαραίτητα κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας και σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το ύψος του βάθρου από την επιφάνεια της θάλασσας υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα.

2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες.

3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη αναρτάται σε περίοπτη θέση του βάθρου η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στο ιστό η σημαία ναυαγοσώστη.

4. Εφόσον για οποιωνδήποτε λόγο απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις Ναυαγοσώστη

1. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουόμενων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη.

2. Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί παράλληλα άλλη εργασία.

Άρθρο 13
Παράλειψη βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα

Η άδεια ναυαγοσώστη μπορεί να αφαιρείται με αιτιολογημένη απόφαση της Λιμενικής Αρχής σε περίπτωση καταδίκης του κατόχου της αδείας για το αδίκημα της παράλειψης λύτρωσης από οποιονδήποτε κίνδυνο ζωής (άρθρο 307 Π.Κ.)

Άρθρο 14
Κυρώσεις

Οι παραβάτες του παρόντος, του οποίου η εκτέλεση ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρο15 του Ν. 2743/99 (Α΄211), στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (Α΄261), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/95 (Α΄214).

Άρθρο 15
Επισυναπτόμενα Παραρτήματα

Προσαρτώνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Διατάγματος τα εξής Παραρτήματα:

Α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α": "Φαρμακευτικό - υγειονομικό υλικό και όργανα σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης"

Β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β": "Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη".

Γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ": "Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN)".

Δ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Δ": "Τύπος ναυαγοσωστικής σανίδας (RESCUE BOARD)".

Ε) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε": "Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE)".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β"

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΗΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

 • Καρδιοκυκλοφοριακά - αναληπτικά (1)

 • Αναλγητικά (1)

 • Ενέσιμο κορτικοειδές (1)

 • Σύριγγες 5cc (2)

 • Σκεύασμα κατά εγκαυμάτων (2)

 • Φορητή φιάλη και συσκευή χορήγησης οξυγόνου (1)

 • Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα

 • τύπου BROOK (1)

 • Φορητή συσκευή ανάνηψης τύπου GUEDEL (1)

 • Συσκευή ανάνηψης δια χειρός AMPU (1)

 • Κοινοί επίδεσμοι (5)

 • Γάζες αποστειρωμένες πακέτα (2)

 • Ελαστικός επίδεσμος (1)

 • Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό Και φυτικά έλαια για έγκαυμα (2)

 • Μercurochrom (50cc)

 • Οξυζενε (50cc)

 • Οινόπνευμα (50cc)

 • Λευκοπλάστης (1)

 • Ψαλίδι κοινό (1)

You are here Νομοθεσια Νομοθεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Ακτών

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τζαβέλα 80 & Πινδάρου
Καστέλα, Πειραιάς
Τ.Κ. 18533
Τηλ.: 210-4131919
Fax: 210 41 32 208
Email: info@lifeguardtraining.gr
Website: www.lifeguardtraining.gr

SOCIAL MEDIA

facebook icontextodrinkweb20facek
twitter icontextodrinkweb20twit
youtube icontextodrinkweb20yout