ΝομοθεσΙα ΝαυαγοσωστικΗς κΑλυψης ακτΩν

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 71/2020 -φεκ 166α - 31-08-2020

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις εκμεταλλευόμενων λουτρικές εγκαταστάσεις ως προς την πρόσληψη ναυαγοσώστων και διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού.

1. Οι φορείς διαχείρισης λουτρικών εγκαταστάσεων [ενδεικτικά Δήμοι ή Οργανισμοί Λιμένα ή Λιμενικά Ταμεία ή η "Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε." ("ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.")], υποχρεούνται, όπως:

α) Προσλαμβάνουν αναγκαίο αριθμό ναυαγοσωστών για τη χρονική περίοδο και το εύρος των ωρών που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α' 211), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4676/2020 (Α' 67) και εκάστοτε ισχύει. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. Εφόσον ο υπόχρεος πρέπει να διαθέτει τρεις (3), τουλάχιστον, ναυαγοσώστες, υποχρεούται να προσλαμβάνει και έναν (1) συντονιστή-επόπτη ναυαγοσωστών.

β) Κατασκευάζουν βάθρο (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9.

γ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό:

1) Αδιάβροχο φακό.

2) Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm.

3) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ».

4) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ».

5) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε» (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός).

6) Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι» και φορητό, αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών.

7) Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης.

8) Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm.

9) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFE GUARD.

10) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη LIFE GUARD.

11) Γυαλιά ηλίου.

12) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 εκ.,με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST Α^, μπλε απόχρωσης.

13) Ισοθερμικές κουβέρτες.

14) Καταδυτικό μαχαίρι.

15) Μάσκα βυθού.

16) Βατραχοπέδιλα.

17) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.

18) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης.

19) Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.

20) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας).

21) Κοινή σφυρίχτρα.

22) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80χ100εκ.

23) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80χ100εκ.

24) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80χ100εκ.

25) Φορητή συσκευή VHF marine

26) Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης, η οποία περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας.

δ) Τοποθετούν, στη δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου, ειδικές, καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη, στις οποίες αναγράφονται, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός έκτακτης Ανάγκης (112).

ε) Επισημαίνουν τα όρια, μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, κολυμπώντας οι λουόμενοι, με την τοποθέτηση σειράς ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, σχήματος σφαιρικού, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση δέκα (10) μέτρων ο ένας από τον άλλον. Επιπλέον, οριοθετούν δίαυλο, πλάτους τουλάχιστον πέντε (05) μέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η επιστροφή, από και προς την ακτή, του ατομικού σκάφους της υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης στ) και του σκάφους της περίπτωσης ζ). Τα όρια του δίαυλου σημαίνονται με την τοποθέτηση κατάλληλων, ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, κωνικού σχήματος δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αριστερά, για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων ο ένας από τον άλλον.

στ) Αναφορικά με τον ελάχιστο μηχανοκίνητο εξοπλισμό:

1) Εφόσον υποχρεούνται να προσλαμβάνουν τουλάχιστον (02) ναυαγοσώστες διαθέτουν ένα επαγγελματικό ατομικό σκάφος θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Με το ατομικό σκάφος θαλάσσιο μοτοποδήλατο του εδαφίου αυτού διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. Μετά τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την εγγραφή του ατομικού σκάφους στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. Στις λουτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχει υποχρέωση πρόσληψης ενός (1) συντονιστή-επόπτη ναυαγοσωστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α), το ατομικό σκάφος της παρούσας υποπερίπτωσης χειρίζεται ο ίδιος.

2) Ανά ναυαγοσώστη, διαθέτουν ένα μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.

ζ) Εφόσον υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και έναν (1) συντονιστή-επόπτη ναυαγοσωστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α), διαθέτουν ένα επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα και VHF GPS -PLOTER, με σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη-φορητό απινιδωτή. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. Ο χειριστής του σκάφους, καθώς και ένας ναυαγοσώστης, οι οποίοι προσλαμβάνονται από τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, είναι παρόντες πλησίον του σκάφους και σε ετοιμότητα για παροχή άμεσης βοήθειας. Το σκάφος της περίπτωσης αυτής, εφόσον απαιτηθεί, επιχειρεί, προς παροχή βοήθειας και εκτός λουτρικών εγκαταστάσεων, υπό τις εντολές της Λιμενικής Αρχής.

2. Οι Δήμοι οφείλουν, επιπλέον, κατά τους μήνες και τις ώρες της περίπτωσης α) της παραγράφου 1, να διαθέτουν για τη γεωγραφική περιοχή δικαιοδοσίας τους, εφόσον σε αυτή υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως των φορέων διαχείρισής τους, επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ζ) της παραγράφου 1.

3.Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 μπορούν να αναθέτουν τη ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής εγκατάστασης σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, για την τήρηση των υποχρεώσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) της παραγράφου 1, υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η σχολή αυτή. Οι Δήμοι μπορούν να αναθέτουν την τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και, στην περίπτωση αυτή, η σχολή είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την τήρηση της υποχρέωσης αυτής.

 

Άρθρο 8

Άλλοι φορείς υπόχρεοι παροχής ναυαγοσωστικής κάλυψης

1. Υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης έχουν όσοι διοργανώνουν κάθε είδους ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, μουσικές και κοινωνικές εκδηλώσεις στον αιγιαλό ή/και στην παραλία ή σε θαλάσσια περιοχή, καθώς και κάθε είδους ναυταθλητικούς και κολυμβητικούς αγώνες, πλην εκείνων των αθλητικών συναντήσεων, των οποίων η διεξαγωγή αδειοδοτείται σύμφωνα με τον ν. 2725/1999 (Α' 121). Σε όλες τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, η ύπαρξη του βάθρου που προβλέπεται στο άρθρο 9 δεν είναι υποχρεωτική. Ο υπόχρεος διοργανωτής οφείλει να αναθέτει τη ναυαγοσωστική κάλυψη σε λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη των αγώνων και εκδηλώσεων του παρόντος άρθρου.

2. Υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης έχουν οι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που έχουν άδεια λειτουργίας παιδικής κατασκήνωσης, εφόσον γίνεται χρήση θαλάσσιου χώρου. Ο υπόχρεος φορέας οφείλει να προσλαμβάνει τουλάχιστον έναν (01) ναυαγοσώστη.

 

Άρθρο 9

Βάθρο ναυαγοσώστη

1. Η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά, κατά τρόπο, ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας (που υπερβαίνει τα δυο μέτρα από την κορυφή του σκεπάστρου) και ξύλινο σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το βάθρο είναι τουλάχιστον τέσσερα (04) τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του υπερβαίνει τα τρία (03) μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.

2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση, με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες και, σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να τοποθετείται σε θέση που απέχει περισσότερο από δέκα (10) μέτρα από την ακτογραμμή. Έμπροσθεν του βάθρου διατηρείται, με την τοποθέτηση κώνων, ελεύθερος διάδρομος πλάτους τεσσάρων (04) μέτρων και μήκους έως δέκα (10) μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση χρήση των σωστικών μέσων του παρόντος. Τους κώνους του προηγούμενου εδαφίου τους παρέχει ο, κατά περίπτωση, υπόχρεος.

3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρτάται, σε περίοπτη θέση του βάθρου, η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η σημαία ναυαγοσώστη.

4. Εφόσον, για έκτακτο λόγο, απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η

πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη. Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη πάνω από μία (1) ώρα, ο ναυαγοσώστης αυτός αντικαθίσταται, με μέριμνα του, κατά περίπτωση, υπόχρεου, από τον οποίο έχει προσληφθεί.

 

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη

1. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο, κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί της ακτογραμμής, στο χώρο ευθύνης του.

2. Ο ναυαγοσώστης, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη, παράλληλη εργασία. Επίσης, φυλάσσει πάντοτε επί του βάθρου την κάρτα που προβλέπεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης 26) της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

3. Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, καθώς και την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή.

4. Η τοποθέτηση και η απομάκρυνση των κώνων της παρ. 2 του άρθρου 9 γίνεται με μέριμνα του ναυαγοσώστη, ακριβώς πριν την έναρξη και μετά το πέρας των ωρών της παραγράφου 1. α) του άρθρου 7.

5. Ο ναυαγοσώστης μεριμνά ώστε ο εξοπλισμός της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και τα σκάφη της περίπτωσης στ) της ιδίας παραγράφου, να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ενημερώνει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, για τυχόν βλάβες ή ζημιές οι οποίες επηρεάζουν την λειτουργική τους κατάσταση.

6. Ο συντονιστής-επόπτης ναυαγοσωστών εποπτεύει και συντονίζει επιτοπίως τους ναυαγοσώστες και επιχειρεί, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Ειδικότερα:

α) Μεριμνά για την επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων των ναυαγοσωστών. Αν διαπιστώσει ότι ο ναυαγοσώστης στερείται ορισμένων γνώσεων ή ικανοτήτων, μεριμνά για την εξάσκησή του.

β) Ενημερώνει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία, συντήρηση και χρησιμοποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού.

γ) Καθ' όλη τη διάρκεια των ωρών της παραγράφου 1. α) του άρθρου 7, βρίσκεται στη λουτρική εγκατάσταση και επιβλέπει τους ναυαγοσώστες.

δ) Σε περίπτωση ατυχήματος, μεριμνά για την παροχή πρώτων βοηθειών και το συντονισμό του περιστατικού.

ε) Χειρίζεται το ατομικό σκάφος της υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

στ) Είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχή βοήθειας, όπως και οι ναυαγοσώστες, παρέχοντας βοήθεια στους λουόμενους, όταν συντρέχει περίπτωση.

 

Άρθρο 11

Διαδικασία χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων

1. Ο προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία), για το χαρακτηρισμό χώρων ως πολυσύχναστων, καθώς και για την, σε συντρέχουσα περίπτωση, εισήγηση επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος και του εύρους των ωρών της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 7, στις περιοχές δικαιοδοσίας της, καθώς και στις περιοχές δικαιοδοσίας των υπαγόμενων σε αυτή Λιμενικών Αρχών, με απόφασή του συγκροτεί, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Αυγούστου ή κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου και αργότερα, επιτροπή, η οποία αποφασίζει, κατόπιν αυτοψίας, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία συγκρότησής της, για το επόμενο ημερολογιακό έτος και αποτελείται από:

α) Τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικά Τμήματα και Λιμενικοί Σταθμοί), ως πρόεδρο, μαζί με τον αναπληρωτή του. Αντί του προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, μπορεί να ορίζεται, από τον ίδιο, άλλος Αξιωματικός Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., ως πρόεδρος, μαζί με τον αναπληρωτή του.

β) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), ο οποίος ορίζεται αρμοδίως, μαζί με τον αναπληρωτή του.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή του Οργανισμού Λιμένα ή του Λιμενικού Ταμείου ή της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) ή άλλου φορέα διαχείρισης, κατά περίπτωση, οι οποίοι ορίζονται αρμοδίως, μαζί με τους αναπληρωτές τους.

2. Η επιτροπή τελεί σε απαρτία, εφόσον παρίστανται και τα τρία (03) μέλη της.

3. Οι αποφάσεις της επιτροπής, η οποία πρέπει να τελεί σε απαρτία, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

4. Η επιτροπή αποφαίνεται λαμβάνοντας, ενδεικτικά, υπόψη τη μέση ημερήσια προσέλευση τριακοσίων (300) λουομένων τουλάχιστον, για κάθε παραλία με μήκος ακτογραμμής μέχρι ενός χιλιομέτρου (ομοίως και για κάθε αντίστοιχο, μετά το πρώτο χιλιόμετρο, μήκος ακτογραμμής) κατά τις περιόδους αιχμής, τυχόν ατυχήματα που συνέβησαν κατά το παρελθόν, λόγους που ανάγονται στις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε περιοχής.

5. Η απόφαση της επιτροπής για το χαρακτηρισμό των χώρων ως πολυσύχναστων ή μη, καθώς και για την επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος και του εύρους των ωρών της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 7, ανεξαρτήτως εάν είναι θετική ή αρνητική, είναι σαφής και πλήρως αιτιολογημένη, καταγράφεται σε ειδικό πρακτικό, που συντάσσεται προς τούτο και υπογράφεται από όλα τα μέλη και τον πρόεδρο της επιτροπής.

 

 

 
   
You are here Νομοθεσια Νομοθεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Ακτών

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τζαβέλα 80 & Πινδάρου
Καστέλα, Πειραιάς
Τ.Κ. 18533
Τηλ.: 210-4131919
Fax: 210 41 32 208
Email: info@lifeguardtraining.gr
Website: www.lifeguardtraining.gr

SOCIAL MEDIA

facebook icontextodrinkweb20facek
twitter icontextodrinkweb20twit
youtube icontextodrinkweb20yout